Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie upamiętniającym  majowe święto, czyli rocznicę uchwalenia Konstytucji 3- go Maja, „Polska to moja Ojczyzna”. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszej, najbardziej oryginalnej i najbogatszej w treści pracy, przedstawiającej  Ojczyznę oraz sposób myślenia o niej. Liczymy na okazanie poczucia przynależności do narodu i kraju, wyrażając przy tym poszanowanie dla symboli narodowych.

Regulamin

Organizator

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku.

Cel konkursu

Celem konkursu jest kształtowanie tożsamości narodowej, poczucia przynależności do narodu i kraju oraz postawy patriotycznej.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas polskich Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku. Ma on charakter indywidualny i powinien odznaczać się oryginalną twórczością osób biorących w nim udział.
 1. Praca powinna posiadać metryczkę: temat konkursu, imię i nazwisko autora, klasa.
 2. Prezentacje multimedialne, prace plastyczne lub prace wykonane w dowolnej formie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie, powinny być przesłane pod adres: alicjabernecka@gmail.com  
 3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 4. Prace nie podlegają zwrotowi. Uczestnik konkursu, poprzez udział w konkursie, wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem praw autorskich.
 5. Nazwiska oraz prace zwycięzców zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Forma pracy konkursowej

 1. Prace konkursowe mogą być w formie:
 2. prezentacji multimedialnej,
 3. plakatu w formacie A3 (zdjęcie pracy),
 4. innej, dogodnej formie (zdjęcie pracy).
 1. Technika pracy dowolna. Podejście do tematu różnorodne.
 2. Prace muszą być zgodne z tematem konkursu.

Termin składania prac:

 1. Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną pod podany adres do 3 maja 2020 r.

Kryteria oceny prac konkursowych

 1. Prace konkursowe muszą być zgodne z tematem konkursu: „Polska to moja Ojczyzna”. Oceniana będzie pomysłowość, oryginalność pracy, estetyka wykonania, wkład pracy.
 1. Prace powinny być wykonane samodzielnie. Nie będą brane pod uwagę pomysły skopiowane z Internetu.
 2. Prace będą oceniane przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.
 3. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze prace, a nagrody wręczone, gdy zostanie zniesione zawieszenie zajęć w szkołach.
 4. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 08.05.2020 r. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej szkoły.      

                                                            Samorząd Uczniowski