„WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku od dnia 25 maja 2020 roku”

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
 2. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
 3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 4. Na podstawie informacji słownej przekazanej przez rodziców/prawnych opiekunów, dyrektor wyznacza godziny przebywania i odbioru uczniów.
 5. Po godzinach przyprowadzania i przyjścia uczniów, wejście do szkoły jest zamknięte na klucz.
 6. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie uwzględnia się także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 7. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 8. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 10. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły (hol szkoły) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 11. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 12. Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji.
 13. Rodzice/prawni opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 14. Do odwołania, rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione do odbioru uczniów oraz osoby trzecie wchodzą wejściem głównym do budynku szkoły i tylko na hol szkoły.
 15. Przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 16. Nie przyprowadzają do szkoły dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają w kwarantannie, izolacji.
 17. Zaopatrują dziecko, w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.
 18. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice/opiekunowie mierzą dziecku temperaturę. W przypadku temperatury powyżej 37C rodzic nie może przyprowadzić dziecka do szkoły.
 19. Dbają, aby dziecko nie wniosło do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów.
 20. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 21. Mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, że nie może tymczasowo przytulić się do nauczycielki, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek, chwytać ich za rękę, dotykać.
 22. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły umożliwiając dyrektorowi i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji.

Zapoznałem się/zapoznałam się z procedurami

……………………………………………………

                                                                       (data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)