Zarządzenie Nr 4/2019/2020

dyrektora Szkoły Podstawowej z polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.) zarządza się co następuje:

§ 1

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się:

  1. Dyrektor szkoły poprzez e-dziennik, stronę internetową szkoły: sppunsk.pl oraz e- mail szkoły: sppunsk@o2.pl przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
  2. Ustala się zmodyfikowany tygodniowy plan lekcji:
Klasa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
I – III Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna, religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna, język angielski, zajęcia rewalidacyjne Edukacja wczesnoszkolna, godzina do dyspozycji dyrektora
IV Matematyka, informatyka Język polski, religia, Plastyka, godzina do dyspozycji dyrektora Język litewski, technika, muzyka, geografia Litwy Język angielski, wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne Przyroda, historia, Historia i kultura Litwy  
V a Matematyka, informatyka Język polski, religia, Godzina do dyspozycji dyrektora Język litewski, plastyka, technika, muzyka Język angielski, wychowanie fizyczne Historia, biologia, geografia,
V b Matematyka, informatyka, godzina do dyspozycji dyrektora Język polski, religia Język litewski, plastyka, technika,  muzyka Język angielski, wychowanie fizyczne Historia, biologia, geografia,
V c Matematyka, informatyka Język polski, religia Plastyka, technika, muzyka   Język angielski, wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne, godzina do dyspozycji dyrektora Historia, biologia, geografia,
VI a Matematyka, informatyka Język polski, religia Język litewski, muzyka, plastyka, technika, historia i kultura Litwy, Język angielski, wychowanie fizyczne, godzina do dyspozycji dyrektora Biologia, geografia historia, geografia Litwy
VI b Matematyka, informatyka, godzina do dyspozycji dyrektora Język polski, religia Język litewski, muzyka, plastyka, technika, historia i kultura Litwy, Język angielski, wychowanie fizyczne Biologia, geografia historia, geografii Litwy
VI c Matematyka, informatyka Język polski, religia Muzyka, plastyka, technika, wychowanie do życia w rodzinie Język angielski, wychowanie fizyczne Biologia, geografia historia, godzina do dyspozycji dyrektora
VII a Matematyka, fizyka,  informatyka, godzina do dyspozycji dyrektora Język polski, religia Język litewski, muzyka, plastyka, geografia Litwy, wychowanie do życia w rodzinie Język angielski, język rosyjski, wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne Chemia, historia, geografia, biologia
VII b Matematyka, fizyka,  informatyka Język polski, religia, godzina do dyspozycji dyrektora Język litewski, muzyka, plastyka, geografia Litwy, wychowanie do życia w rodzinie Język angielski, język rosyjski, wychowanie fizyczne Chemia, historia, geografia, biologia
VII c Matematyka, fizyka, informatyka Język polski, religia, godzina do dyspozycji dyrektora muzyka, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie Język angielski, język rosyjski, wychowanie fizyczne Chemia, historia, geografia, biologia
VIII a Matematyka, fizyka, informatyka,   Język polski, religia, WOS, godzina do dyspozycji dyrektora Język litewski, historia i kultura Litwy, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie Język angielski, język rosyjski, wychowanie fizyczne, godzina do dyspozycji dyrektora Chemia, biologia, geografia, historia,  
VIII b Matematyka, fizyka, informatyka       Język polski, religia, WOS, godzina do dyspozycji dyrektora Język litewski, historia i kultura Litwy, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie Język angielski, język rosyjski, wychowanie fizyczne Chemia, biologia, geografia, historia, godzina do dyspozycji dyrektora
VIII c Matematyka, fizyka, informatyka Język polski, religia, WOS, godzina do dyspozycji dyrektora edukacja dla bezpieczeństwa Język angielski, język rosyjski, wychowanie fizyczne Chemia, biologia, geografia, historia, godzina do dyspozycji dyrektora

Zajęcia z wychowawcą prowadzone w ramach konsultacji przez wychowawców codziennie w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00

3)  Ustala się sposób monitorowania postępów uczniów:

  • nauczyciele oceniają wykonane prace w skali 1-6,
  • sposób przekazywania prac i formy ich wykonania nauczyciele ustalają indywidualnie z uczniami, uwzględniając metody i techniki kształcenia na odległość.
  • Oceny wpisywane są do e-dziennika. Ponadto nauczyciele informują uczniów i rodziców o postępach w nauce, brakach oraz możliwościach ich uzupełnienia.

4) Ustala się warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.

Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy ze wszystkich przedmiotów przeprowadza się w formie pisemnej, drogą e-mailową. Uczeń w wyznaczonym dniu o określonej godzinie otrzymuje od komisji przygotowane do rozwiązania zadania. Czas wykonania zadań określa Komisja, po zakończeniu pracy uczeń niezwłocznie przekazuje pracę komisji. Pozostałe warunki reguluje Statut Szkoły.

5) W każdym tygodniu, do poniedziałku do godz. 8.00, każdy nauczyciel przesyła drogą mailową dyrektorowi szkoły tygodniowy zakres treści nauczania dla klasy, rozpisany na godziny, które nauczyciel musi przepracować w ramach indywidualnego tygodniowego rozkładu zajęć kształcenia na odległość, z zaznaczeniem treści, które będą oceniane.

Informację nauczyciele przesyłają w formie tabeli na adres e-mailowy szkoły: sppunsk@o2.pl

Imię, nazwisko Przedmiot Tematy Ilość zrealizowanych godzin Treści, które będą oceniane
         

Nauczyciele nie wpisują tematów do e-dziennika.

6) Zobowiązuje się nauczycieli, aby źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać przekazywali bezpośrednio uczniom i ich rodzicom.

7)  Ustala się harmonogram i sposoby konsultacji z nauczycielami:

Komunikacja z uczniami i rodzicami może odbywać się w różnych formach za pomocą: telefonu, e-dziennika, komunikatora, e-mail, Microsoft office 365.

przedmiot dzień godziny konsultacji
edukacja wczesnoszkolna codziennie 8.00-15.00
język polski codziennie 8.00-15.00
język angielski codziennie 8.00-15.00
język rosyjski codziennie 8.00-15.00
język litewski codziennie 8.00-15.00
matematyka codziennie 8.00-15.00
fizyka środa piątek 8.00-15.00
chemia wtorek piątek 8.00-15.00
biologia wtorek piątek 8.00-15.00
przyroda środa, piątek 8.00-15.00
historia codziennie 8.00-15.00
wiedza o społeczeństwie wtorek 8.00-15.00
plastyka wtorek środa 8.00-15.00
technika środa 8.00-15.00
muzyka środa 8.00-15.00
informatyka poniedziałek 8.00-15.00
wychowanie fizyczne wtorek czwartek 8.00-15.00
wychowanie do życia w rodzinie środa 8.00-15.00
edukacja dla bezpieczeństwa środa 8.00-15.00
religia wtorek 8.00-15.00
zajęcia rewalidacyjne czwartek 8.00-12.00
historia i kultura Litwy środa 8.00-15.00
geografia Litwy środa 8.00-15.00
Logopeda szkolny poniedziałek wtorek środa piątek 8.00-14.00
Pedagog szkolny wtorek czwartek 8.00-15.00

§ 2

1) Obecności uczniów na zajęciach obowiązkowych nauczyciele monitorują poprzez informację zwrotną otrzymaną od uczniów w formie ustalonej przez nauczycieli ( np. przesłane wykonane prace, itp.)

2) Wychowawcy klas są zobowiązani do monitorowania udziału uczniów w obowiązkowych zajęciach szkolnych i usprawiedliwiać ich nieobecności.

Raz w miesiącu wychowawcy przekazują na e-mail szkoły: sppunsk@o2.pl dyrektorowi szkoły  informację o frekwencji uczniów i klasy.

3) Cała dokumentacja dotycząca procesu nauczania będzie monitorowana przez dyrektora szkoły.  

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły

JanWydra