Zarządzenie Nr 5/2019/2020

dyrektora Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania

im. Dariusa i Girenasa w  Puńsku

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia nowego terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

Na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz.1148 z późn. zm.), zarządzenia Nr 1/2020 Wójta Gminy Puńsk z dnia 07 stycznia 2020 r. oraz w uzgodnieniu z organem prowadzącym

Zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się nowy termin postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku od 30 marca do 31 maja 2020 r.

§ 2

Ustala się nowy termin postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku od 24 do 30 czerwca 2020 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły

Jan Wydra