Procedura postępowania w Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku w związku z podejrzeniem zagrożenia koronowirusem lub zachorowania na COVID-19 pracowników szkoły lub uczniów

  1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Również opieką zostaną objęci wyłącznie zdrowi uczniowie.
  2. Pracownik lub uczeń, pozostający pod opieką szkoły, u którego stwierdzi się objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną zostaje odizolowany w pomieszczeniu specjalnie do tego przygotowanym, wyposażonym w środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne (sala nr 2.11).
  3. Pracownicy szkoły, rodzice/prawni opiekunowie uczniów zostali poinformowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do szkoły, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Sejnach (tel. 87 517 33 50), lub oddziałem zakaźnym w Suwałkach (tel. 87 562 94 21), a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
  4. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. Jednocześnie wstrzymuje się przyjmowanie uczniów do szkoły i powiadamia się Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sejnach.
  5. W przypadku wystąpienia u ucznia, będącego pod opieką szkoły niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odizolowany od grupy. Uczeń cały czas pozostaje pod opieką nauczyciela, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, zapewnia się jemu poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego. Jednocześnie wstrzymuje się przyjmowanie uczniów do szkoły i powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sejnach oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
  6. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba zakażona, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, dokładnej dezynfekcji.
  7. Każdy zaistniały przypadek, budzący wątpliwości zostaje skonsultowany z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, celem ustalenia czy należy wdrożyć dodatkowe procedury.
  8. W sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia ustalona zostaje lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Zaleca się postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnymi na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
  9. W dobrze widocznym miejscu przy wejściu do budynku zostały umieszczone numery telefonów stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
  10. Pracownikom szkoły i rodzicom/prawnym opiekunom uczniów zaleca się na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach www.gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.