WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

NA TERENIE

Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania

im. Dariusa i Girenasa w Puńsku

od dnia 25 maja 2020 roku

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  2019 r. poz. 59),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2019 r. poz. 1148),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69),
 5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.780),
 6. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r.

Cel procedury:

1.Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19.

2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

Uczestnicy postępowania:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka.
 2. Uczniowie.
 3. Nauczyciele.
 4. Pracownicy niepedagogiczni.
 5. Dyrekcja szkoły.

§ 1

Zasady organizacji pracy w szkole

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
 2. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
 3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 4. Na podstawie informacji słownej przekazanej przez rodziców/prawnych opiekunów, dyrektor wyznacza godziny przebywania i odbioru uczniów.
 5. Po godzinach przyprowadzania i przyjścia uczniów, wejście do szkoły jest zamknięte na klucz.
 6. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie uwzględnia się także rodzaj niepełnosprawności uczniów. 
 7. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 8. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 9. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.
 10. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.
 12. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 13. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane.
 14. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 15. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 17. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 18. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 19. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 20. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 21. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 22. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 23. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 24. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 25. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 26. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 27. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły (hol szkoły) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 28. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 29. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 30. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 31. Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w holu szkoły.
 32. Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji.
 33. Rodzice/prawni opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 34. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w gabinecie nr 2.11 z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice/opiekunie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 35. Do odwołania, rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione do odbioru uczniów oraz osoby trzecie wchodzą wejściem głównym do budynku szkoły i tylko na hol szkoły.
 36. Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 37. Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 38. Harmonogram konsultacji ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

§ 2

Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły 

 1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną lub COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha) pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19 w godzinach świadczenia pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do gabinetu nr 2.11 i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu ze szkoły dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji.
 6. Pracownicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 metra.
 7. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
 8. Często myć ręce zgodnie z instrukcją.
 9. Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem.
 10. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

§ 3

Obowiązki nauczycieli

 1.  Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły:
 2. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku.
 3. Prezentują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu w szkole.
 4. Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji.
 5. Prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, w miarę możliwości mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne.
 6. Nie organizują wyjść poza teren szkoły.
 7. Od chwili powrotu do pracy stacjonarnej wyznaczeni nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu, sprawując bezpośrednią opiekę nad uczniami.
 8. Dokonują pomiarów temperatury ciała ucznia w razie zauważenia u niego jakichkolwiek objawów choroby.
 9. Są odpowiedzialni za przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości dziecka od dziecka i nauczyciela/pracownika sprzątającego podczas: zabaw dowolnych, zabaw ruchowych, zajęć edukacyjnych, pobytu w łazience.
 10. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 11. Korzystają wyłącznie z wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeń sanitarnych.
 12. Po zakończeniu pracy z dziećmi lub przed jej rozpoczęciem prowadzą pracę zdalną.
 13. Nauczyciele nieświadczący pracy na terenie szkoły wykonują pracę zdalną zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2019/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 4

Obowiązki pracowników obsługi 

 1. Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.
 2. Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
 3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie.
 4. Sprzątaczki codziennie wypełniają „ Kontrolkę sprzątania/dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu”.
 5. Przy przyjmowaniu z zewnątrz jakichkolwiek dokumentów lub przesyłek pocztowych/kurierskich wymagane jest stosowanie przez osoby odbierające środków ochrony osobistej.

§ 6

Zadania i obowiązki rodziców

 1. Przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 2. Nie przyprowadzają do szkoły dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają w kwarantannie, izolacji.
 3. Zaopatrują dziecko, w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.
 4. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice/opiekunowie mierzą dziecku temperaturę. W przypadku temperatury powyżej 37C rodzic nie może przyprowadzić dziecka do szkoły.
 5. Dbają, aby dziecko nie wniosło do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów.
 6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 7. Mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, że nie może tymczasowo przytulić się do nauczycielki, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek, chwytać ich za rękę, dotykać.
 8. Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce.
 9. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły umożliwiając dyrektorowi i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników i rodziców/prawnych opiekunów, uczniów.

Załącznik Nr 1

do Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły

 w okresie pandemii COVID-19

Puńsk, dn. …………………….

………………………………………………………

(Imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna)

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

…….……………………….………………………………………..

                                                                                                                                                                                 (podpis rodzica/prawnego opiekuna)